Naše kompletní služby

Zaměřování budov

Geometrické plány zaměření stavby představují neoddělitelnou a součást, dle níž probíhá zápis do katastru nemovitostí. Ať už se jedná o stavební povolení – tzv. Zkolaudování stavby – zápis dokončené stavby/budovy do katastru nemovitostí.

Oddělení pozemků

Oddělení pozemků Vám umožní využít pozemek k jinému účelu nebo převést oddělenou část či části na jiného vlastníka. Podobu, jakým způsobem bude provedeno oddělení/rozdělení určujete vždy Vy.

Proces oddělení vyžaduje existenci rozhodnutí stavebního úřadu o územním rozhodnutí s dělením pozemků. Toto rozhodnutí je nezbytné pro vložení zápisu do katastru nemovitostí.

Zároveň při změně účelu užívání (klasicky převod orné půdy na zahradu) doložit povolení ke změně druhu pozemku, které taktéž vydává stavební úřad.

Dle Vašeho zadání zaměříme oddělení pozemku v terénu. Vám pak předáváme geometrický plán.

Věcná břemena

Provádí se v případě, když někomu dáváme právo (trpíme břemeno) na části našeho pozemku. Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, grafické vyjádření práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.

Například:

  • právo chůze
  • právo jízdy
  • právo vedení přípojek inženýrských sítí
  • cokoliv jiného, co bude zakotveno ve
  • smlouvě o věcném břemeni

Vytyčení staveb a vlastnických hranic

Jedná se o úžeji specifikované odvětví geodézie, která poskytuje služby stavebním firmám, projektantům, architektům, stavebním úřadům, vlastníkům pozemků, vlastníkům parcel či developerům.

Polohopisné a výškopisné měření

Jedná se o jedno dílo obsahující zaměření polohopisu i výškopisu dle skutečnosti dané lokality. Většinou následně slouží projektantům pro jejich další práci (projekt nebo rekonstrukce domu, komunikace a další).

Zaměření inženýrských sítí

 

Při realizaci stavby je nutné vytyčit trasu inženýrských sítí, tak aby byly polohově a výškově správně umístěny v terénu.

Zaměření skutečného provedení stavby inženýrských sítí se zpravidla provádí před záhozem. Zaměření se následně zpracuje dle směrnice příslušných správců sítí.

 

Digitální mapové podklady

Digitální zakládání map závodů
Digitální tematické mapy měst a obcí
Digitální tematické mapy průmyslových areálů (areály velkostatků, prodejní areály, výstavní areály, apod.)
Digitální tematické mapy parkových úprav pro dendrologické průzkumy a projekty
Digitální mapové podklady pro projektování v investiční výstavbě
Digitální mapové podklady pro projektování pro soukromé stavebníky, zejména pro stavebníky rodinných domů

Co je geometrický plán?

Geometrický plán (GP) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atp. Geometrický plán (dříve se uváděly rozdílné názvy) se používá v české praxi nepřetržitě od 80. let 19. století. Podle § 2 písm. j) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), jde o technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností. Geometrický plán bez měření je jako pojem nesmyslný, a pokud se v praxi vyskytne, je hrubým porušením mnoha ustanovení katastrálních předpisů. Katastrální mapa vzniká originálním mapováním, avšak již druhý den po svém vzniku „stárne“, a proto se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. Údržba se v historii často uskutečňovala reambulací, scelením, pozemkovými úpravami. Univerzálním nástrojem, umožňujícím komunikaci mezi právníky, zeměměřiči, projektanty, atd. včetně laické veřejnosti se stal geometrický plán.