Nabídka geodetických prací

 • Geometrické plány:
  • zaměření staveb ke kolaudaci, k úvěrům
  • oddělení pozemků
  • restituce
  • věcná břemena
 • vytyčení staveb a vlastnických hranic
 • polohopisné a výškopisné měření
 • zaměření inženýrských sítí ( kanalizace, vodovod, el. kabely NN,VN, tel. kabely, plynovod atd.)
 • digitální mapové podklady
 • měření a výpočty kubatur
 • geodetické práce s GPS RTK
 • ostatní geodetické práce

KATASTRÁLNÍ MAPA